Revitalizace centra obce Všeradice

  • soutěžní návrh: 2019
  • investor: obec Všeradice
  • autor: Jan Mackovič, Jan Šembera
  • spolupráce: Cyril Pederencino
  • krajinářský návrh: Zuzana Štemberová
  • snímky: archiv autorů

Architektonicko – urbanistický návrh veřejného prostoru

Řešené území se nachází mezi dvěma srostlými obcemi Všeradice a Trnová, která je dnes již sloučená se Všeradicemi.
Každá z částí má své původní centrum. Díky své pozici ve středu obce, na křížení cest se přirozeným centrem stalo řešené území. Byla zde zřízena pošta, potraviny, autobusová zastávka a parkoviště. Návrh se soustředí na vytvoření jednoznačné dopravní situace. Vymezujeme prostor pro silnici, zastávky a dopravu v klidu. Veřejné prostranství předáváme chodcům. Do průsečíku spojnic zásadních funkcí obce usazujeme “stavení” – dřevěný altán (s částečně prosklenou střechou) s autobusovou zastávkou, krbem, posezením a technologickým zázemím pro pořádání akcí. Stavení formou a velikostí odráží poštu. Mezi objemy pošty a stavení vzniká prostor pro setkávání – nová náves, která dále přechází do obecní louky a z jihu je vymezena uliční frontou domů. Prostor se nachází ve středu dění. Propojuje vybavenost, vybízí ke zřízení Café Pošta, umožňuje odpočinek, zábavu, poklábosení cestou na nákup či na poštu, sousedské grilování, piknik i pořádání větších akcí při příležitosti pouti, masopostu a podobně. Obecní louka, která navazuje na zpevněné plochy umožňuje navýšení kapacity prostoru při velkých akcích jako je pouť. S prostorem návsi je svázaná cyklistickým prstýnkem. Ten je určen dětem pro jízdu na kole. Začíná ve stavení, kde je start pomyslného závodního okruhu, projíždí pod kaštanovou alejí, vyjíždí na mez u potoka, a vrací se zpět přes kolem hřišť do cíle – stodoly. Na stezce jsou navěšeny další funkce obohacující veřejný prostor. Herní prvky, sluneční paluba, skluzavky, veřejné hřiště, ohniště pro táboráky.
Podél silnice rozvíjíme koberec zpevněných ploch. Pracujeme s béžovou žulovou dlažbou v místech frekventovaného
pohybu chodců, žulovou dlažbou vetšího formátu a únosnoti pro dopravu v klidu a pobytové mlatové plochy. Plocha je vybavena herními prvky pro děti, pískovištěm, starším umožňuje hrát petanque, grilovat či piknikovat. Koberec je rozvinut přibližně v ploše stávající asfaltové plochy, takže je možné pro jeho realizaci využít spodní vrstvy stávajícího souvrství. Dále kultivujeme předprostor prodejny potravin. Navrhujeme logické trasování chodníků, rozšíření před vstupem s dlážděným akcentem a doporučujeme dořešení zásobovacího vjezdu vraty.

Dopravní řešení

Návrh odděluje automobilovou dopravu od chodců. Dopravní komunikace byla zúžena pouze na potřebnou šířku. Autobusové zastávky jsou umístěné tak, aby umožňovaly bezpečný přechod za vozidlem. Doprava v klidu je rozdělena na 2 části. Dvě parkovací místa jsou umístěná u obchodu. Dalších 7 míst je v hlavní ploše návsi. Parkování je od komunikace odlišeno povrchem a opatřeno nízkými obrubníky. Stání v prostoru návsi jsou ohraničeny trámy se zářezy a očky na odstavení kol.

Návrh zeleně

Rozvíjíme stávající motiv kaštanové aleje a aleje podél potoka. Doplňujeme jej tak, aby okraje návsi bez zástavby byly zakončeny stromy. Navrhujeme tedy alej z tradičního vesnického jilmu podél východní hrany prostoru, která odděluje obecní louku od soukromých zahrad. Alej protahujeme podél pošty až k ulici a nahrazujeme tak stávající smrk. Veřejné prostranství je osazené rychle rostoucími ořešáky, jejichž koruny budou poskytovat stín na lavičkách pod nimi. Před zásobovací částí potravinového obchodu, která zakončuje osu komunikace vysazujeme 3 plané třešně.