Rekonstrukce objektu Dubina v Lánech včetně navazujícího veřejného prostoru

  • architektonicko-urbanistická studie
  • rok: 2024
  • rozsah: 6400 m2
  • investor: Obec Lány
  • autor: Jan Mackovič, Dominika Čižmářová, Mikuláš Molitor, Max Kušiak
  • snímky: archiv autorů

Urbanistické řešení:

Stěžejní úlohou pro urbanistické řešení je zkultivování předprostoru stávajícího obecního úřadu, zpřehlednění plochy pro pěší a pro automobily, celkově pak vytvoření opravdového funkčního náměstí. To nyní existuje pouze jako popiska na mapě, reálně ale Masarykovo náměstí tvoří zejména průběžná komunikace. Navržený koncept urbanistického řešení spočívá ve vytvoření obdélníkového náměstí, do kterého z důvodu zachování stávajících hodnotných stromů lokálně vstupuje zeleň. Tím v prostoru vytváříme útulná zákoutí a místa určená pro různé funkce.

Důležitým bodem pro vyřešení jsou různé výškové úrovně parteru, které jsou nyní propojeny prudkými rampami nebo schodišti. Toto řešení je nevyhovující nejen esteticky, ale hlavně kvůli bariérám v prostoru pro osoby s omezenou schopností pohybu. Výškové úrovně mezi sebou propojujeme rampami s mírným sklonem. Díky tomu je celé nově vzniklé náměstí plně bezbariérové.

Navrhujeme nové funkce a využití, které před Dubinu přivedou obecní život. Srovnání terénu umožňuje pořádání trhů či výstav a zajišťuje maximální možnou variabilitu funkčního využití náměstí. Vodní trysky skryté v dlažbě přinesou spolu s mlhovacím prvkem nezbytné osvěžení v letních měsících. Morfologie terénu nám umožňuje vytvořit tribunu na posezení. V přímé návaznosti navrhujeme podium, kde lze pořádat menší divadelní představení nebo letní kino. Výškové rozdíly na jižní straně objektu vyrovnáváme pobytovými schody s výhledem na vzrostlý strom a další objekt centra obce (sokolovna). Jižní část parkovacích míst u autobusového nádraží oddělujeme dvojitou stromovou alejí, severní část pak oddělujeme stromovým hájkem na mlatovém povrchu se stoly a židlemi ve stínu stromů.

Návrh objektu Dubina:

Zadáním pro rekonstrukci objektu Dubina je využití stávajícího objemu domu a umožnění nástavby jednoho podlaží. Zároveň by se měla nová hmota stát přirozenou součástí nového náměstí. Koncept návrhu nového objektu Dubina proto spočívá v zachování stávající hmoty v novém pojetí a doplnění o nástavbu tvořící sedlovou střechu. Celková hmota je doplněna o lamelový stínící plášť.

Stávající budovu navrhujeme očistit od všech nenosných konstrukcí – vnitřních i vnějších stěn, podlah a schodišť. Zůstane čistý skelet budovy tvořený nosnými sloupy a stropními deskami.  Do skeletu vstupujeme s kombinací zděných obvodových stěn a lehkých obvodových plášťů dle funkčního využití prostorů. Na dům nasazujeme stínící plášť s předsazeným zastřešeným štítem, který kopíruje siluetu stávající radnice obce a po stranách je opatřen vykonzolovanými konstrukcemi sloužícími jako zastřešení parteru. Objekt tvarově navazuje na okolní zástavbu, vytváří krytý prostor před vstupy a chrání vnitřní prostory před přebytečným přehříváním v letních měsících.

Hlavní vstup do objektu je situován z východu z navržené piazzetty. V přízemí domu navrhujeme prostorné obchodní korzo s variabilním uspořádáním příček, které lze upravit dle prostorových nároků nájemce. Pravé nároží od vstupu náleží knihovně, levé nároží kavárně. V západní části přízemí navrhujeme zdravotní centrum s prostory pro pediatra, praktika a zubaře včetně oddělených čekáren a zázemí pro lékaře. Dále se v přízemí nachází technická místnost, únikové schodiště a výtah. Vedlejší vchod do obchodního korza je situován na ose chodníku vedle stávajícího obecního úřadu. Na severní fasádě objektu se nachází servisní vstup vedoucí k únikovému schodišti a taky vstup vedoucí k toaletám, které lze využít samostatně v případě pořádání venkovních akcí. V druhém nadzemním podlaží navrhujeme nové sídlo obecního úřadu a prostorný převýšený multifunkční sál se zázemím. K sálu je přidružen prostor, který lze využít jako šatnu, coffee break či malou obřadní místnost. Dále v tomto patře vzniká pronajímatelná konferenční místnost či zázemí pro nájemce jednotek v objektu. V podkroví objektu navrhujeme prostornou technickou místnost vzduchotechniky, správcovský byt, byt majitele a nebytové prostory.