ZUŠ Pardubice

  • architektonická studie
  • rok: 2022
  • rozsah: 5000 m2
  • investor: Statutární město Pardubice
  • autor: jan mackovič
  • spolupráce: dominika čižmářová, max kušiak
  • snímky: archiv autorů

BUDOVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JE ZÁROVEŇ PRAGMATICKÁ A ZÁROVEŇ ROMANTICKÁ JE HRANATÁ JAKO PANELÁKY V OKOLÍ, ALE ZÁROVEŇ ZAOBLENÁ JAKO DĚTSKÉ DŘEVĚNÉ KOSTKY JE VELKÁ TAK, ABY SE DO NÍ VŠECHNY OBORY VEŠLY, ZVENKU ALE PŮSOBÍ JEMNĚ A ČLENITĚ ŽÁCI MAJÍ K DISPOZICI KOMORNÍ PROSTORY PAVLAČÍ A TŘÍD STEJNĚ JAKO MÍSTA PRO SPOLEČNÁ SETKÁVÁNÍ NA PŘÍZEMÍ A NA STŘEŠNÍCH TERASÁCH AŽ BUDOU PATŘIČNĚ PŘIPRAVENI, ČEKÁ NA NĚ ODMĚNA – VYSTOUPENÍ V KONCERTNÍM SÁLE ZA OKNY PAK UVIDÍ SKUPINU NÁDHERNÝCH VZROSTLÝCH STROMŮ – PERLU CELÉHO MÍSTA

Řešené území se nachází v úspěšně zrealizovaném pardubickém sídlišti Polabiny ze 60.let 20.století. Vystavěné bylo dle návrhu dvojice architektů Krásný – Návesník. Od doby vzniku už uplynula řada let, tak se vysazené stromy dostaly do věku, kdy tvoří krásnou kulisu. Sídliště je tak složeno z dlouhých desek bytových panelových domů, které se doslova ztrácí v záplavě zeleně. Převažuje tráva, stromy a keře. Autorům se také podařilo automobilovou dopravu vytěsnit z hlavních pěších tahů, tak se po sídlišti lze pohybovat pěšky či na kole zcela bezpečně. Občanská vybavenost je řešena nízkými, převážně dvoupodlažními objekty, které se v prostoru mezi panelovými domy takřka ztrácí. Jedním z nich je i stávající budova speciální školy, která je v technicky nevyhovujícím stavu a je určena k demolici. Na jejím místě vyroste nová budova Základní umělecké školy Polabiny, která je předmětem soutěžního zadání. Řešený pozemek je převážně zahrada s travním porostem a skupinami vzrostlých stromů. Z krajinářského pohledu je nejhodnotnější skupina lip a topolu v jihozápadním rohu pozemku. Tato skupina se také stává jedním z pilířů urbanistického konceptu. Skupiny stromů na západní straně zachováváme a dům ustupuje tak, aby mohly být ponechány. Dalším důležitým urbanistickým faktorem je návaznost na fungující lokální centrum – náměstí s občanskou vybaveností (obchody, restaurace, kavárna, music bar) situované na sever od ulice Ohrazenická. Navržená hmota sálu vytvoří nároží existujícímu náměstí a urbanisticky ho tak dokončí. Třetím podstatným bodem pro vznik hmoty byly dopravní možnosti okolí pozemku a jeho dopravní napojení (umístění vjezdu garáží apod.). Posledním stěžejním bodem je orientace ke světovým stranám, resp. pohyb slunce během dne. Návrh se snaží co nejvíce vytěžit severní stranu pro umístění učeben.

Navržená hmota domu vychází z urbanismu místa (zapojuje se do ortogonální struktury sídliště), vnitřního funkčního členění budovy (veřejně přístupná část s foyer, koncertním sálem a kavárnou, resp. neveřejná část s vlastní budovou školy), z výškového regulativu na pozemku (15m) a respektování kvalitních skupin stromů. Vstupní jednopodlažní krček je navržen mezi náměstím a obslužnou komunikací na křížení ulic Družstevní a Mladých. K němu ze severu přiléhá hlavní čtyřpodlažní hmota školní budovy, na jižní straně je umístěn objem s koncertním sálem a kavárnou. Tvar základní kubické hmoty byl upraven tak, aby byl naplněn funkční záměr zadavatele (pobytová střecha), orientace sálů využívá pohledových kvalit výše zmíněné skupiny stromů.

Celkové urbanistické řešení je velmi ovlivněno záměrem zadavatele – vytvoření lokálního uměleckého a kulturního centra. 

Architektura domu je navržena tak, aby bylo na první pohled jasné, že se jedná o kulturní instituci regionálního významu. Hledali jsme podobu, která bude jednoznačně čitelná – nejedná se o filharmonii ani o běžnou základní školu – ale o školu pro budoucí umělce! Proto jsme se snažili najít formu zároveň racionální (v základním hmotovém členění plně funkční), ale také dětsky hravou s množstvím překvapivých pohledů a průhledů z pohledu chodce. Svým pojetím je dům navržen jako potenciální magnet, který by měl přitáhnout zájem okolí. Kavárna s pódiem je orientována do stávajícího lokálního centra sídliště, místo u hlavního vstupu z východní strany bude tvořit lokální pobytovou zastíněnou plochu městského parteru. Za otevřeným proskleným foyer pak navrhujeme pobytovou zahradu školy, která má pro změnu velmi přírodní charakter s množstvím stromů, keřů, květin atd.

K náměstí přiléhá provoz kavárny a hlavního koncertního sálu, na klidnou severní stranu s výhledem na zahradu mateřské školy jsou orientovány učebny. Obě tyto základní hmoty propojuje prosklený otevřený krček foyer. V řešení školní části budovy jsme upřednostnili „dvojtrakt“ s otevřenou pavlačí a učebnami po severní straně. Toto řešení umožňuje vytvořit klidné intimní prostředí před samotnými učebnami, v přízemí pak možnost pro setkávání i díky pobytovým schodům s knihovnou, která může sloužit i jako místo setkání celé školy (promluva ředitele k žákům či učitelům apod.) Učebny využívají severní světlo, výtvarné třídy pak i střešní světlíky. Dle současných trendů se mezi učebnami uvažují akustické příčky pod mírným úhlem z důvodu lepší akustiky. Z jedné z pavlačí je možné se dostat na pobytovou střechu s možností venkovní výuky. Z jižní strany je pavlačová část zakončena stěnou, která umožní průběžně vystavovat výtvarné práce žáků, pořádat výstavy apod. Největší učebny a sály na konci pavlačí jsou orientované na jih, na výhled na skupinu vzrostlých stromů, které poskytnou potřebný stín (ověřeno na místě s paní ředitelkou stávající speciální školy). Tyto sály jsou uvažovány jako chlazené a větrané (bude ověřeno ve vyšším stupni projektové dokumentace). Foyer je otevřené prosklené se zázemím šatny, toalet a přístupu do podzemní garáže. Na foyer navazuje kavárna a hlavní koncertní sál se zázemím. Z foyer je také vstup do pobytové zahrady školy, kde jsou umístěny venkovní schody na střešní pobytovou terasu s možností venkovních koncertů či letního kina.

Zvenku má působit dům lehce a bíle. Přes svůj relativně velký objem bude působit jemně a hravě. Fasády se uvažují v kombinaci bílá omítka, prosklené fasády, lamelová fasáda. Střecha bude provedena jako zelená extensivní s možností instalace fotovoltaických panelů. Interiér školy opět vnímáme „lehký“ v kombinaci béžových tónů, bílé barvy a dřeva.